Jak wstąpić do SGP

Wyciąg ze statutu SGP

Członkowie SGP dzielą się na:

1. zwyczajnych,

2. wspierających,

3. honorowych.

§ 12

1. Członkami zwyczajnymi SGP mogą być:

a) inżynierowie i technicy ze specjalnością z zakresu geodezji i kartografii,

b) inni specjaliści, będący członkami jednej z sekcji SGP, posiadający znaczne osiągnięcia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii oraz prezentujący wysoki poziom etyki zawodowej,

c) studenci kierunków geodezyjnych poczynając od trzeciego roku studiów.

2. Stwierdzenia spełnienia warunków, o których mowa w ust. 1 dokonuje Prezydium Zarządu właściwego Oddziału, zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Zarząd Główny SGP.

§ 13

Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo:

1. czynnego i biernego wyboru do władz SGP zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu,

2. brania udziału w zebraniach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,

3. korzystania z pomocy Stowarzyszenia w podwyższaniu kwalifikacji zawodowych, doradztwa naukowo-technicznego oraz opiniowania jego prac,

4. działania w pracach sekcji i komisji zgodnie z posiadaną specjalnością oraz zainteresowaniami, na podstawie regulaminów tych jednostek,

5. ubiegania się o tytuł rzeczoznawcy SGP,

6. korzystania z lokali i urządzeń SGP oraz Domów Technika zgodnie z obowiązującymi regulaminami,

7. korzystania z różnych form pomocy bytowej i koleżeńskiej organizowanej przez Stowarzyszenie,

8. korzystania z ulgowej prenumeraty czasopism i innych wydawnictw naukowo-technicznych w zakresie określonym przez Zarząd Główny,

9. noszenia odznak organizacyjnych i honorowych SGP i NOT,

10. niepłacenia składki przez członka SGP po ukończeniu 75-ciu lat życia lub posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności znacznej,

11. powoływania się na przynależność do SGP w wykonanych opracowaniach geodezyjnych i prowadzonej korespondencji związanej z zawodem.

§ 14

Członek zwyczajny jest zobowiązany do:

1. przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz SGP,

2. aktywnego udziału w realizacji celów statutowych SGP,

3. przestrzegania norm współżycia społecznego i zasad etyki zawodowej oraz dyscypliny organizacyjnej,

4. regularnego opłacania składek członkowskich.

§ 15

Członków zwyczajnych przyjmuje Prezydium Zarządu właściwego Oddziału na podstawie deklaracji podpisanej przez kandydata, po stwierdzeniu spełnienia warunków, o których mowa w § 12.

Do pobrania:

Statut SGP

Kodeks etyki zawodowej

Deklaracja członkowska (pdf)

Deklaracja członkowska (doc)