Jak wstąpić do SGP

Wyciąg ze statutu SGP

§ 11

Członkowie SGP dzielą się na:

1. zwyczajnych,

2. wspierających,

3. honorowych.

§ 12

Członkami zwyczajnymi SGP mogą być:

a) inżynierowie i technicy ze specjalnością z zakresu geodezji i kartografii,

b) inni specjaliści działający zawodowo w geodezji i kartografii lub posiadający znaczące
zasługi dla SGP,

c) studenci kierunków geodezyjnych.

§ 13

Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo:

1. czynnego i biernego wyboru do władz SGP zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu,

2. brania udziału w zebraniach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,

3. korzystania z pomocy Stowarzyszenia w podwyższaniu kwalifikacji zawodowych, doradztwa naukowo-technicznego oraz opiniowania jego prac,

4. działania w pracach sekcji i komisji zgodnie z posiadaną specjalnością oraz zainteresowaniami, na podstawie regulaminów tych jednostek,

5. ubiegania się o tytuł rzeczoznawcy SGP,

6. korzystania z lokali i urządzeń SGP oraz Domów Technika zgodnie z obowiązującymi regulaminami,

7. korzystania z różnych form pomocy bytowej i koleżeńskiej organizowanej przez Stowarzyszenie,

8. korzystania z ulgowej prenumeraty czasopism i innych wydawnictw naukowo-technicznych w zakresie określonym przez Zarząd Główny,

9. noszenia odznak organizacyjnych i honorowych SGP i NOT,

10. (uchylony)

11. powoływania się na przynależność do SGP w wykonanych opracowaniach geodezyjnych i prowadzonej korespondencji związanej z zawodem.

§ 14

2.Członek zwyczajny jest zobowiązany do:

1) przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz SGP,

2) aktywnego udziału w realizacji celów statutowych SGP,

3) przestrzegania norm współżycia społecznego i zasad etyki zawodowej,

4) regularnego opłacania składek członkowskich.

2. Z obowiązku płacenia składek członkowskich zwolnieni są członkowie zwyczajni SGP po ukończeniu 75 lat życia lub posiadający orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

§ 15
1. Przyjęcia nowych członków zwyczajnych SGP dokonuje prezydium zarządu Oddziału właściwego dla miejsca: zamieszkania kandydata, wykonywania przez niego zajęć
zarobkowych lub też prowadzenia innej działalności w dziedzinie geodezji i kartografii na podstawie dekaracji podpisanej przez kandydata po stwierdzeniu spełnienia
warunków, o
których mowa w § 12

Do pobrania:

Statut SGP tekst jednolity

Kodeks Etyki Zawodowej Geodety

Deklaracja członkowska (pdf)

Deklaracja członkowska (doc)